Op deze pagina leggen we uit hoe 2B|Secure Mediation omgaat met persoonsgegevens. Zodra u een dienst van 2B|Secure Mediation gaat afnemen en hiervoor een opdracht/overeenkomst met 2B|Secure Mediation afsluit, dan ontvangt u voorafgaand onze volledige privacyverklaring.

Privacy

2B|Secure Mediation hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 2B|Secure Mediation houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

2B|Secure Mediation kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 2B|Secure Mediation heeft verstrekt. 2B|Secure Mediation kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Nieuwsbrief

Wij gebruiken uw e-mailadres verder om u af en toe een update te sturen over onze dienstverlening. Indien u een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde ‘bestaande klantrelatie’ en sturen wij u nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten, maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het contactformulier of het sturen van een e-mail met een vraag), zullen wij u om toestemming vragen om nieuwsbrieven aan u te versturen, en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

Hoe lang 2B|Secure Mediation uw gegevens bewaart

2B|Secure Mediation bewaart de door u via de website verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@2bsecure-mediation.nl. 2B|Secure Mediation zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

2B|Secure Mediation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 2B|Secure Mediation maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van bepaalde taken. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het hosten van onze website
 • Het up-to-date houden van onze website

Hiervoor hebben wij de volgende organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Wij werken uitsluitend met partnerbedrijven die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018
 • Wij werken uitsluitend met partnerbedrijven die een geheimhoudingsverklaring hebben getekend
 • Wij hebben verwerkingsovereenkomsten gesloten met partijen die voor opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken

Cookies

Op onze website maken we geen gebruik van cookies.

Contact

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 2B|Secure Mediation verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact ons op.

2B|Secure Mediation
Postbus 46
6270 AA Gulpen
KvK 14116957
T 06 – 505 037 97
E info@2bsecure-mediation.nl